นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ รับรางวัลชมเชย การประกวดโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2561

15673

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าร่วมประกวดแข่งขัน พร้อมทั้งได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจำปี 2561 หัวข้อ “การลดปริมาณขยะแบบครั้งเดียวทิ้งในมหาวิทยาลัย” ณ อาคารปิยชาติ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยนักศึกษาได้นำเสนอโครงงานและคลิปวิดีโอเรื่อง อริยสัจสี่ ที่ใช้ในการรณรงค์การลดปริมาณขยะภายในมหาวิทยาลัย

Leave us a Comment