นิเทศศาสตร์ สวนดุสิต ร่วมมือหลักสูตรภาษาอังกฤษ สร้างบัณฑิตนิเทศศาสตร์เพิ่มจุดแข็งด้านภาษาอังกฤษ เข้าสู่งานนานาชาติ

4_๑๘๐๘๑๖_0001 (2)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๓๕   ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธานโครงการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต          ได้ประชุมหารือร่วมกับ อาจารย์ชนินันท์ สิทธิคุณ กรรมการบริหารด้านวิชาการและอาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตเพื่อสร้างจุดแข็งให้บัณฑิตนิเทศศาสตร์พูดภาษาอังกฤษในงานอาชีพได้ จากรายวิชาที่เปิดสอนของหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นรายวิชาที่สามารถนำมาประยุกต์เข้ากับงานในงานอาชีพนิเทศศาสตร์

การประชุมครั้งนี้ ดร.อมรรัตน์ ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ของรายวิชาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ที่สามารถเชื่อมโยงผสานเข้ากับหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ในด้านรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพนิเทศศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องกันโดยส่งเสริมสมรรถนะทางด้านทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อให้นักศึกษามีทักษะเพิ่มมากขึ้น รายวิชาที่ผสานความร่วมมือเน้นด้านการพูดภาษาอังกฤษเป็นหลัก รายวิชาดังกล่าวที่นำมาหารือในครั้งนี้ ทางหลักสูตรภาษาอังกฤษเห็นชอบและให้ความร่วมมือในการเตรียมการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาบัณฑิตนิเทศศาสตร์ต่อไป สำหรับการประชุมครั้งต่อไปนิเทศศาสตร์ได้ผสานความร่วมมือกับคณะพยาบาลศาสตร์ ในการสร้างบัณฑิตแนวใหม่ที่ประยุกต์หลอมรวมศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์เข้ากับศาสตร์ทางนิเทศศาสตร์ พร้อมจุดแข็งด้านการพูดภาษาอังกฤษเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก

Leave us a Comment