รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในร่างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

๑๘๐๖๒๐_0001 (1)

ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มอบข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในร่างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต รวมถึงการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธานโครงการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการโครงการฯ เข้าร่วมรับฟัง แสดงความคิดเห็นและตอบข้อซักถาม  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ Conference Room 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

4 Comments

Leave us a Comment