อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มอบข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในร่างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

๑๘๐๖๑๔_0009 (1)

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มอบข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในร่างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต รวมถึงการเตรียมความพร้อมที่จะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 ซึ่งหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต โดย ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธานโครงการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และคณะกรรมการได้ประสานความร่วมมือระดมความคิดเห็นจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรศิลป   ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟฟิคไซต์ นักวิชาชีพสื่อสารมวลชน ผู้ประกอบการธุรกิจสื่อ และศิษย์เก่า ผนวกกับผลวิจัย เรื่อง แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดงานทางการสื่อสารในประเทศไทย  เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบรายวิชา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ Conference Room 3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

5 Comments

Leave us a Comment