ประชุมร่างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

12_180715_0001 (7)

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักวิทยบริการ

ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธานโครงการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรฯ ระดมความคิดเห็นร่างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)

Leave us a Comment