ประชุมร่างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

13_180715_0001 (4)

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 335/1 อาคาร 3

ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธานโครงการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรฯ ระดมความคิดเห็นร่างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)

7 Comments

Leave us a Comment