ประชุมร่างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

11_180715_0001 (5)

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างเวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมกราฟิคไซต์

ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธานโครงการพัฒนาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรฯ ระดมความคิดเห็นร่างหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)

 

Leave us a Comment