หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตจัดโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานตามวิชาชีพของบุคลากร

IMG_2804

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต กล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานตามวิชาชีพของบุคลากร กิจกรรมที่ 1 อบรมการวัดและการประเมินผลทางการศึกษาการอบรมปฏิบัติการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภิรดี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการทดสอบทางวิชาการสวนดุสิต เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในการจัดการเรียนรู้” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม KM 1208/1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

« 1 of 2 »

Leave us a Comment