นิเทศศาสตร์จัดอบรมในหัวข้อ “การวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในแบบ Active Learning”

IMG_2935

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต กล่าวเปิดงานโครงการพัฒนาการปฏิบัติงานตามวิชาชีพของบุคลากร กิจกรรมที่ 1 อบรมการวัดและการประเมินผลทางการศึกษาการอบรมปฏิบัติการ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา จัตุชัย  เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การวัดและการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในแบบ Active Learning”  ณ ห้องประชุม KM 1208/1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

« 1 of 3 »

Leave us a Comment