หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ“ครบเครื่องสร้าง InfoGraphic ด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ”

IMG_0771

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ“ครบเครื่องสร้าง InfoGraphic ด้วย PowerPoint อย่างมืออาชีพ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณกษิติ พันธุ์ถนอม  บริษัท ซิตี้ฮับส์ คอร์ปปอเรชั่น จำกัด มาเป็นวิทยาการบรรยายและให้ฝึกปฏิบัติการ จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 โครงการอาคารอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมสวนดุสิต เพลส) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

« 1 of 2 »

Leave us a Comment