หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตจัดประชุมจัดสรรรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

IMG_6779

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตจัดประชุมจัดสรรรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ เป็นประธานในการประชุม เวลา 11.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 203 ศูนย์การเรียนระนอง 2

« 1 of 2 »

Leave us a Comment