หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมอบรม “การใช้ระบบเว็บไซต์และการปรับปรุงข้อมูลของหลักสูตร”

IMG_6706

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รรินทร วสุนันต์, อาจารย์สุตตมา แสงวิเชียร, อาจารย์วรรณรัตน์ ศรีรัตน์ และนายอภิชัย ฤทธิกุลประเสริฐ ตัวแทนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมอบรม “การใช้ระบบเว็บไซต์และการปรับปรุงข้อมูลของหลักสูตร” ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก คุณ กษินันท์ ก.ศรีสุวรรณ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ฝ่ายศุนย์ข้อมูลกลาง เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ณ 11308 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment