หลักสูตรนิเทศศาสตร์ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการคมนาคมแห่งชาติ จัดสัมมนา “การเตรียมการสอนเรื่อง การรู้เท่าทันสื่อด้านนิเทศศาสตร์หรือสื่อสารมวลชนและครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์”

สัมมนา_๑๗๐๙๒๒_0040

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการคมนาคมแห่งชาติ จัดสัมมนา “การเตรียมการสอนเรื่อง การรู้เท่าทันสื่อด้านนิเทศศาสตร์หรือสื่อสารมวลชนและครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐานะวัฒนา สุขวงศ์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานสัมมนา หลังจากนั้นทีมคณาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์เข้าร่วมเสวนากับคณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้องกุมาริกา โรงแรมดุสิตเพลส

« 1 of 2 »

Leave us a Comment