หลักสูตรนิเทศศาสตร์ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการคมนาคมแห่งชาติ จัดกิจกรรมสัมมนา การส่งเสริมการนำเรื่องการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ไปใช้ในระดับอุดมศึกษา

IMG_5418

หลักสูตรนิเทศศาสตร์ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการคมนาคมแห่งชาติ จัดกิจกรรมสัมมนา การส่งเสริมการนำเรื่องการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ – โทรทัศน์ไปใช้ในระดับอุดมศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับเครือข่ายในระดับอุดมศึกษาทั้ง 12 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ หลังจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐานะวัฒนา สุขวงศ์ เป็นประธานกล่าวรายงาน และ ดร.รมิดา จรินทิพย์พิทักษ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กล่าวเปิดโครงการ ต่อมา ดร.ตรี บุญเจือ ผู้บริหารระดับต้น สำนักงาน กสทช.ร่วมบรรยาย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับเครือข่าย เรื่องการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ กับสำนักงาน กสทช. และ การจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม เรื่องรู้เท่าทันสื่อด้านนิเทศศาสตร์หรือสื่อมวลชนและครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐานะวัฒนา สุขวงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. ชมพูนุท นุตาคม

กิจกรรมในช่วงบ่ายในหัวข้อ “การเชื่อมโยงการสอนเรื่องรู้เท่าทันสื่อในนิเทศศาสตร์หรือสื่อมวลชนและครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อุษา บิ้กกิ้นส์ และระดมแนวคิดการสอน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ ศาลาชื่นอารมณ์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

« 1 of 5 »

Leave us a Comment