หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตจัดประชุม การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

DSC_3719

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดประชุม การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 2 เพื่อให้ทราบนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. กฤษณพร ประสิทธ์วิเศษ ประธานหลักสูตรฯ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้อง 203 ศูนย์การเรียนระนอง 2

Leave us a Comment