คณาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

IMG_8192

ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 คณาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ ด้านการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Outcome Based Learning โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร เป็นวิทยากรผู้มาให้ความรู้และคำแนะนำในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน

« 1 of 2 »

Leave us a Comment