ดร.ขจิตขวัญ กิจวิสาละ นำเสนองานวิจัยระดับชาติ ที่ NIDA

S__33685675

ผลการศึกษาจากงานวิจัยเรื่อง “การสื่อสารความหมายของอาหารไทยในร้านอาหารไทยชั้นนำ” พบว่าร้านอาหารไทยชั้นนำใช้หลักสำคัญ 3 ประการเพื่อประกอบสร้างอาหารไทยไปสู่สินค้าเชิงสัญญะ
(1) “การผสมผสานความเป็นโลกเพื่อสร้างความศิวิไลซ์” (2) “การสร้างชุดความหมาย ความรู้ความเชี่ยวชาญ” และ (3) “การผสมผสานความเป็นท้องถิ่นเพื่อสื่อความหมายถึง ความเป็นอาหารไทยที่จริงแท้”

Leave us a Comment