ตัวแทนคณาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมงาน “ร่วมบุญรับธรรมะสืบสานวัฒนธรรมไทย คณะวิทยาการจัดการ”

IMG_0032

ในวันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ตัวแทนคณาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมงาน “ร่วมบุญรับธรรมะสืบสานวัฒนธรรมไทย คณะวิทยาการจัดการ” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประศาสน์ นิยม เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นศิริมงคลของคณะและบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ พร้อมทั้งถวายภัตราหารเพลพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๙ รูป จัดขึ้น ณ ห้อง ๓๓๕ อาคาร ๓ ชั้น ๓ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เวลา ๙.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.

« 1 of 2 »

Leave us a Comment