กิจกรรมวันช่อใหม่ ๒๕๕๗ “The Glory of SDU : เกียรติภูมิแห่งสวนดุสิต”

Freshy-0532_resize

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานกิจกรรมวันช่อใหม่ ๒๕๕๗ “The Glory of SDU : เกียรติภูมิแห่งสวนดุสิต” โดยมีรศ.พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษานำคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งในการจัดกิจกรรมจะมีการประกวดประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ประกวดดาว-เดือน ประกวด MC Search ประกวดกองเชียร์ ประกวดการแสดง และประกวด Miss Lady Lady ณ MCC Hall เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

โดยกิจกรรมวันช่อใหม่ ๒๕๕๗ “The Glory of SDU : เกียรติภูมิแห่งสวนดุสิต” หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ศูนย์การเรียนระนอง ๒ ได้รับรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศ การแสดง, รางวัลชนะเลิศการประกวดสแตนเชียร์ รอบ UNI และรางวัลรองชนะเลิศการประกวดสแตนเชียร์ อันดับ ๑ รอบ BIG โชว์, รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑, ๒ และ ๓ การประกวดเดือน และรางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑, ๒, และ ๓ การประกวด Miss Lady Lady

Leave us a Comment