หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม “วิพากษ์หลักสูตรและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต”

IMG_6363

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม “วิพากษ์หลักสูตรและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต” โดยมี ดร.อมรรัตน์ เรืองสกุล ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยกิจกรรมที่ ๑ “การวิพากษ์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต” ได้รับเกียรติจาก

คุณมนัส  อ่อนสังข์ บรรณาธิการข่าวการศึกษาเว็บเด็กดีดอทคอม, คุณสุชาดา สหัสกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท พาส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด, อาจารย์ประวรดา  โภชนจันทร์  ผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือปฏิบัติการวิทยาศาสตร์, คุณกาญจนา  ชื่นชมน้อย ผู้นำชุมชนระนองกลาง และ คุณพิมพ์ใจ  อำนวยชีวะ ผู้นำชุมชนสินทรัพย์ ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความคิดในกิจกรรม และกิจกรรมในช่วงบ่าย “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต” โดยมี คณาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตและนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ เข้าร่วม Focus group จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง 401

Leave us a Comment