หลักสูตรนิเทศศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับ สำนักงาน กสทช. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนการนำเรื่องการรู้เท่าทันสื่อปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา

IMG_4229

หลักสูตรนิเทศศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับ สำนักงาน กสทช. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนการนำเรื่องการรู้เท่าทันสื่อปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา ณ อสิตา อีโค รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม โดยในช่วงเช้า ดร.ตรี บุญเจือ จากสำนักงาน กสทช. กล่าวเปิดการประชุม และต่อด้วยการนำเสนอผลการดำนินงานโครงการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ วิทยุ-โทรทัศน์ไปใช้ใระดับอุดมศึกษา โดย ผศ. ดร. ฐานะวัฒนา สุขวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ม.สวนดุสิต หลังจากนั้นมีการแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานจากเครือข่าย 13 สถาบันทั่วประเทศ

กิจกรรมในครั้งนี้สามารถนำผลจากการถอดบทเรียนไปปรับใช้ในการเรียนรู้เท่าทันสื่อได้ และยังเป็นการขยายศักยภาพการสร้างเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งมากขึ้นอีกด้วย

« 1 of 2 »

Leave us a Comment