หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือน)

IMG_9964

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบ ๖ เดือน) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กล่าวต้อนรับและแนะนำคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประธานกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา จักรจรัส ,อาจารย์ศีลสุภา วรรณสุทธิ์ กรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน และ นายธีระเดช กลิ่นพุฒซ้อน เจ้าหน้าที่วิชาการหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ เลขานุการผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน พร้อมเปิดให้ชมวิดีทัศน์นำเสนอผลงานเด่นนิเทศศาสตร์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๒๗๘/๑ (ห้อง KM) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

« 1 of 2 »

Leave us a Comment