นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมประชุมออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

DSC_1924

นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมประชุมออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการกล่าวต้อนรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ หลังจากนั้นชี้แจงรายละเอียดโครงการในการนำเสนอผลงานพร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนการเขียนโครงการ แนะนำขั้นตอนวิธีการปฏิบัติในเบื้องต้นและการเบิกจ่ายต่างๆในการดำเนินงาน จัดขึ้นเมื่อเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๑๗๐๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment