หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตจัดประชุมทีมงาน U-Power

IMG_8080

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตจัดประชุมทีมงาน U-Power โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ เป็นประธานการประชุม เพื่อแจกแจงรายละเอียดของงานและมอบภาระงานให้ในแต่ละฝ่ายรับผิดชอบ จัดขึ้นเมื่อเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๒๐๘/๑ (ห้อง KM) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Leave us a Comment