ภาพบรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ๒๕๖๐

IMG_2779

เมื่อวันที่ผ่านมานักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๖๐ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาลิสาฐ์ ต้นสอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และให้ความรู้แก่นักศึกษา ในเรื่อง “เป้าหมาย เดิบโต สำเร็จ” จากนั้นต่อด้วย การสุนทรียเสวนา เรื่อง “ช่อใหม่ ๖๐ : อยู่ เรียน เพียร สุข” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสนิท จังมงคลกาล คุณนิเวศน์ กันไทยราษฏร์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และ คุณวรปัฐ อรุณภักดี คุณอลิส พันธ์พรสม ศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ และต่อด้วยกิจกรรม “ก่อนกลับ ขยับคิด” โดยทีมงานคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

พร้อมกันนี้ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตรฯ โดยผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานต้อนรับนักศึกษาใหม่และแนะนำ กรรมการบริหารหลักสูตรฯและคณาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ ต่อจากนั้นเป็นกิจกรรมพี่พบปะน้อง โดยให้ทีมงานกรรมการนักศึกษาหลักสูตรเป็นคนดำเนินกิจกรรมต่อ จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

« 1 of 5 »

Leave us a Comment