หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ให้การต้อนรับและรับการจัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

IMG_2073

เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และตัวแทนคณาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ให้การต้อนรับและรับการจัดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ธนวดี บุญลือ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ประธานกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน, ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ แก้วสีนวล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และนายธีระเดช กลิ่นพุฒซ้อน เจ้าหน้าที่วิชาการหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตและเลขานุการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จัดขึ้น ณ ห้อง ๔๐๑ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การเรียนระนอง๒

Leave us a Comment