นิเทศศาสตร์ร่วมกับตั้งฮั่วเส็ง จัดกิจกรรมสุนทรียภาพบำบัดแก่สังคม

DSC_1344

 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (ศูนย์การเรียนระนอง 2)  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี  จัดกิจกรรมต่อยอดแสดงภาพถ่ายเสริมสร้างสุนทรียภาพแก่สังคม  “สุนทรียภาพบำบัดด้วยสื่อภาพเชิงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 4”  เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม  นอกจากมีการแสดงภาพถ่ายแล้วยังมีกิจกรรมการขับร้องเพลงไทยลูกกรุงจากนักศึกษาชมรมเสียงศิลป์จากกองพัฒนานักศึกษามาร่วมสมทบด้วย

กิจกรรมแสดงภาพถ่ายตามโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ต่อยอดมาจากกิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพมิติภูมิทัศนศิลป์ด้วยสื่อเชิงศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 2  โดยบูรณาการมาจากกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาศิลปะและการสร้างสรรค์งานภาพถ่าย  ตามหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  ซึ่งบูรณาการกับภารกิจการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  และการบริการวิชาการแก่สังคมอีกด้วย

Leave us a Comment