หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔

DSC_8115

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ โดยมีอาจารย์ชุษณะ จันทร์อ่อน เป็นประธานกล่าวให้โอวาท ต่อมา อ.ทรงธรรม ทิวสมบุญ ได้มาบรรยายในหัวข้อ “ฝึกงาน…ฝึกอย่างไรให้ผ่าน และได้งานทำ” และ นางสาวสินีนาฎ ลักษณะโยธิน ตัวแทนจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ระเบียบการยื่นเรื่องขอจบการศึกษา” หลังจากนั้นให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเอง จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้อง VDO Conference

Leave us a Comment