ชมรมเสียงศิลป์สวนดุสิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศประกวดร้องเพลงลูกกรุงกฟผ.ครั้งที่ 4

015

ชมรมเสียงศิลป์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ในโครงการ “กฟผ. รักษ์ภาษาไทยด้วยบทเพลง” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 ทั้งประเภทชายและหญิงจำนวน 6 คนระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยในรอบชิงชนะเลิศนักศึกษาจากหลักสูตรนิเทศศาสตร์ นางสาวกฤติกา  แย้มภักดี (ดาว) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากบทเพลง “รักร้าวดาวร่วง” นางสาวขวัญรัตน์  ศรีบุญธรรม (บีม) และนางสาวกัญญารัตน์  ฤทธิ์เหมาะ (ครีม) ได้รับรางวัลชมเชย จากบทเพลง “เหวหิน” และ “ใจสนองใจ” ตามลำดับ ซึ่งการประกวดจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 น.- 17.00 น. ณ หอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์

Leave us a Comment