คณาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาทักษะการเขียนและเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัย

DSC_3404

เมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 คณาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาทักษะการเขียนและเผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภุชงค์ เมนะสินธุ์ รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการฯ หลังจากนั้นร่วมรับฟังบรรยายในหัวข้อ การเสริมสร้างทักษะการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

หลังจากนั้นในช่วงบ่ายฟังการบรรยายพร้อมปฏิบัติการในหัวข้อ เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ตีพิมพ์วารสารที่ได้รับการรับรอง และ ประกาศผลพร้อมมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นและบทความวิจัยหรือบทความวิชาการดีเด่น พร้อมกันนี้ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา ปาลโมกข์ ได้รับรางวัลชมเชยประเภทผลงานวิจัยดีเด่น เรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส

« 1 of 2 »

Leave us a Comment