หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีบวงสรวงพระสิทธิธาดา ทำบุญและถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 9 รูป

IMG_7532

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีบวงสรวงพระสิทธิธาดา ทำบุญและถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 9 รูป เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 เนื่องในโอกาสอำลาศูนย์ระนอง 2 หลังจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ ประธานหลักสูตรฯได้มอบติ้งให้แก่คณะกรรมการนักศึกษา 60 กิจกรรมออกบูธต่างๆของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา การสร้างตราสินค้า, การสร้างสรรค์กิจกรรมพิเศษ รับชมการแสดงของนักศึกษาปัจจุบัน ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การเรียนระนอง 2 และจะย้ายเข้าไปจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

เครดิตภาพ : ฝ่ายโสตและประชาสัมพันธ์, ROADFUNPRODUCTION, ANoxx zam’froto, In Time gallery

« 1 of 8 »

Leave us a Comment