หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จัดกิจกรรม DIY ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

20171106_๑๗๑๑๐๖_0014

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต จัดกิจกรรม DIY ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นำเสื้อผ้าเก่าๆหรือเสื้อที่ใส่ไม่ได้แล้วมาประยุกต์ใหม่ในเรื่องของเครื่องนุ่งห่มกับชีวิตประจำวันตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ ลานกิจกรรม ศูนย์การเรียนระนอง 2

Leave us a Comment