หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิตจัดกิจกรรม “มิติใหม่ในการวิจัยทางการสื่อสารกับงานนิเทศศาสตร์”

ลงภาพข่าว

ในวันที่ 3 มีนาคม 2559 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมมนา บรรยาในหัวข้อ “เทคนิคการวิจัยแบบผสม” (Mix Method) โดย ผศ.ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ (คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก) มาเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการทำวิจัยแบบผสมผสานและให้แนวคิดพร้อมทั้งข้อเสนอแนะอีกด้วยและในวันที่ 4 มีนาคม 2559 เป็นการบรรยาย หัวข้อ “มิติใหม่ในการวิจัยการสื่อสาร” โดยกิจกรรม “มิติใหม่ในการวิจัยทางการสื่อสารกับงานนิเทศศาสตร์”จัดภายใต้โครงการ “สร้างสรรและถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อก้าวไกลสู่สากล” จัดขึ้น ณ ห้อง 401 ศูนย์การเรียนระนอง 2 เวลา 9.00 -16.00 น.

IMG_0268 938579_1178151288875223_1085007063_o 12499082_1178150708875281_419505815_o 12810104_1178149782208707_1911028301_o 12837725_1178149468875405_530897285_o IMG_0204 IMG_0208 IMG_0209 IMG_0210 IMG_0214 IMG_0215 IMG_0217 IMG_0218 IMG_0222 IMG_0224 IMG_0227 IMG_0230 IMG_0233 IMG_0235 IMG_0269 IMG_0246 IMG_0252 IMG_0254 IMG_0255 IMG_0265 IMG_0243

 

Blog Attachment

Leave us a Comment