“อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วม กิจกรรมทดลองการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

IMG_6646

“อาจารย์หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วม “กิจกรรมทดลองการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์” ในโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษากลุ่มชนไทยทรงดำ ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 9.00-15.30 น. ณ ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี ผศ. นงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร หัวหน้าโครงการและ ผศ. ดร. กฤษณพร ประสิทธิ์วิเศษ เป็นผู้นำการท่องเที่ยว
สำหรับกิจกรรมทดลองการท่องเที่ยวประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 “แหล่งเรียนรู้ และฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยทรงดำ” ได้เรียนรู้วัฒนธรรม วิถีชีวิตผ่านการเล่าเรื่องบ้านเต่า และการย้อมผ้า กิจกรรมที่ 2 “สื่อสารเพื่อสานต่อผ่านภาษาไทดำ”ได้เรียนรู้การใช้ภาษาไทดำ ลักษณะของตัวอักษร การอ่าน และการเขียน และกิจกรรมที่ 3 “วัฒนธรรมการแต่งกายและลายผ้าไทยทรงดำ” ได้เรียนรู้การทอผ้า การแต่งกาย และลวดลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยทรงดำ”

Leave us a Comment